Bijzondere voorwaarden: open opleidingen

Bijzondere voorwaarden: open opleidingen

Meer weten?

Definities

1.     Voor doeleinden van deze Bijzondere Voorwaarden worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

“Open opleidingen” betekent de door GIM te geven opleidingen niet specifiek voor de Klant ontwikkeld. Het geven van Open opleidingen wordt beschouwd als een “Dienst” in de zin van artikel 1 van de Algemene Voorwaarden.

“Deelnemer” betekent een personeelslid van de Klant ingeschreven voor de Open opleiding. `

Toepasselijkheid

2.     De bepalingen opgenomen in deze Bijzondere Voorwaarden zijn, naast de Algemene Voorwaarden en de offerte, van toepassing indien GIM Diensten verricht op het gebied van Open opleidingen.

3.     De huidige Bijzondere Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden en de offerte. Ingeval van tegenstrijdigheden is hierna vermelde dalende volgorde van prioriteit van toepassing: 1° offerte, 2° de Bijzondere Voorwaarden, 3° de Algemene Voorwaarden.

Inschrijving

4.     De inschrijving gebeurt online via de website (invullen) of per post of e-mail.

5.     Inschrijving via website: ga naar de opleiding van uw keuze en klik op ‘inschrijven’. Vul uw gegevens in en verstuur uw inschrijving. Binnen de week na ontvangst krijgt u een bevestiging van uw inschrijving. Op het ogenblik dat het vereiste minimum aantal inschrijvingen is bereikt, ontvangt u een definitieve bevestiging van de inschrijving, evenals de factuur.

6.     Inschrijven per post of e-mail: Stuur een bestelbon naar adres: voor nederlandstalige opleindingen: GIM, UBIcenter D, Philipssite 5/27, 3001 Leuven; voor franstalige opleidingen GIM Wallonie, Parc Scientifique Créalys, Rue Camille Hubert 13C, 5032 Gembloux of e-mail adres: info@gim.be (beide talen). Binnen de week na ontvangst krijgt u een bevestiging van uw inschrijving. Op het ogenblik dat het vereiste minimum aantal inschrijvingen is bereikt, ontvangt u een definitieve bevestiging van de inschrijving, evenals de factuur.

Annulering, verdaging of wijziging van de opleiding

7.     GIM behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen, de inhoud, de modaliteiten of de locatie ervan te wijzigen, indien de omstandigheden haar daartoe dwingen, ondanks alle door haar geleverde inspanningen (bv. te gering aantal inschrijvingen, ziekte of ongeval van docent enz.)

8.     Ingeval GIM een opleiding annuleert, betaalt zij aan de Klant het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs terug.

9.     Ingeval GIM het tijdstip van een opleiding met meer dan drie (3) maanden verdaagd, heeft de Klant het recht de terugbetaling te vragen van het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs.

10.  Bij verdaging van het tijdstip van een opleiding met maximum drie maanden of bij wijziging van de inhoud, de modaliteiten of de locatie van een opleiding, kan de Klant enkel tot annulering overgaan tegen betaling van 10 % van de inschrijvingsprijs, met een minimum van 65 euro als vergoeding voor de administratiekosten.

11.  Andere terugbetalingen door GIM worden niet verleend.

Annulering van de inschrijving

12.  Bij verhindering of niet deelnemen aan een opleiding door de Klant, is de Klant het volledige bedrag van de inschrijvingsprijs aan GIM verschuldigd.

13.  Ingeval een Deelnemer niet in staat is een opleiding bij te wonen, is de Klant gerechtigd een vervanger aan de opleiding te laten deelnemen.

14.  Na ontvangst van het inschrijvingsgeld en de betreffende verzendingskosten, zal GIM, op verzoek van de Klant/Deelnemer afwezig tijdens de opleiding, het tijdens de opleiding aan de deelnemers uitgereikte opleidingsmateriaal toesturen.

Intellectuele rechten

15.  GIM behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de werkdocumenten, opleidingsmateriaal, cursussen en andere documenten (zowel analoog als digitaal) door GIM aan de Klant en/of Deelnemer verstrekt in het kader van de opleiding (“Documentatie”).

16.  De Documentatie en informatie door GIM vertrekt in het kader van de opleiding is uitsluitend ten voordele van en tot gebruik door de Klant en/of Deelnemer en dit voor het doel omschreven in de offerte. Het is de Klant en/of Deelnemer verboden rechtstreeks of onrechtstreeks de Documentatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, opnieuw te presenteren, te verkopen of te verspreiden aan derden of aan personeelsleden die niet deelnemen aan de opleidingen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GIM.

17.  Het is de Klant en/of Deelnemer niet toegestaan op basis van de door GIM verzorgde opleiding en Documentatie zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GIM.

18.  Ingeval van een inbreuk op deze clausule met betrekking tot de intellectuele rechten door de Klant en/of Deelnemer heeft GIM het recht van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 2500 euro per inbreuk te vorderen van de Klant, onverminderd het recht van GIM om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

Verwerking persoonsgegevens

19.  GIM verbindt zich tot de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) en toepasselijke nationale wetgevingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De door GIM gevraagde informatie is noodzakelijk voor de verwerking van de inschrijving. De door GIM gevraagde gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden.

20.  Overeenkomstig voormelde wet heeft de verstrekker van de gegevens het recht op o.a. inzage en verbetering.

Geïnteresseerd in wat we doen?

Laat het ons weten