Smart City Toolbox: GIM helpt bij verwerking en analyse van locatiedata

Meer weten?
9 mei 2018

Kortrijk ontpopt zich tot Smart City en wil de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen slim en flexibel aanpakken. Daarvoor ontwikkelde de West-Vlaamse stad de ‘Smart City Toolbox'. Voor de realisatie doet de stad een beroep op de expertise van verschillende partners - waaronder GIM.

Met slimme toepassingen en verschillende databronnen kan een stad werken aan een aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu. De toolbox bevat de bouwstenen om die slimme toepassingen te ontwikkelen. Steden kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op experts in het opzetten van cloudnetwerken, informatiebeveiliging, data-analyse enzovoort.

Een consortium met KPMG, GIM en TenForce werd door Kortrijk geselecteerd om ondersteuning te bieden voor datamining en data-analyse.

Inspiratie voor andere lokale overheden

Via een gedeeld platform konden geïnteresseerde gemeentebesturen de diverse bestekken mee vormgeven, zodat de inhoud van de raamovereenkomst zo dicht mogelijk aansluit bij de noden van zo veel mogelijk steden.

De Smart City Toolbox moet verder de samenwerking tussen andere steden en gemeenten een duw in de rug geven. Ook andere steden kunnen immers een beroep doen op deze raamovereenkomst om het databeheer voor hun Smart City initiatieven vorm te geven.

Eénmaal verzamelen, veelvuldig gebruiken

De experts van GIM, die kunnen steunen op jarenlange ervaring met intelligente geodatastromen, staan in voor:

  • de omzetting van geodata naar andere formaten of referentiesystemen voor een betere ontsluiting (het ETL-principe: Extract, Transform and Load);
  • de automatisatie van processen om gegevens te actualiseren, te verrijken en te visualiseren;
  • de integratie van meerdere databronnen om incoherenties op te sporen of om tot een geharmoniseerd datamodel te komen.

“Er is vandaag heel wat data voorhanden. De uitdaging schuilt erin de data van verschillende bronnen te integreren en te verwerken zodat ze in verschillende toepassingen inzetbaar zijn,” aldus Vital Schreurs, managing director van GIM. "De expertise van onze data-scientists is daarvoor perfect geschikt."